Staff Spotlight: Semyon Khokhlov

The logo of online literary magazine "Lean."

The logo of "Lean" magazine.