Kathleen Tsai '16 Receives Fulbright English Teaching Assistant Grant

Kathleen Tsai '16

Kathleen Tsai '16. Photo: Patrick Montero.