Externship Takes Students To Supreme Court

Thomas Gowen '71